Uwaga, pracodawcy i młodociani pracownicy

przez Alicja

UWAGA !  od 29 marca do 11 kwietnia  2021 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia

     będący młodocianymi pracownikami zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego  – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje o opublikowaniu na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf   

nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, ze zm. z 2020r.poz.1830, 1859, 1870, 1960 i2087 oraz z 2021r. poz.92, 202, 283, 366, 448  i 502).

Na podstawie § 2.1. w/w nowego rozporządzenia od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych, w tym m.in.  szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji Narodowej [par.2 pkt.1. ppkt.3) oznacza to, że  uczniowie  szkół branżowych I stopnia, będących jednocześnie młodocianymi pracownikami  (zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) na  mocy prawa tj. art. 15f ustawy z dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255) są zwolnieni – z obowiązku świadczenia pracy- na okres od 29.03. do 11.04.2021r.

Wyciąg z w/w ustawy

„Art.15f.1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2019r. poz.1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2.Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2019r. poz.1482, 1622, 1818 i2473 oraz z2020r. poz.278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa wust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.”

Wypłata wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie jest  obowiązkowa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy młodocianych pracowników bez względu na formę dokształcania teoretycznego.

Komunikat zamieszczony na stronie MEN; https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka pod tytułem  „Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia”.

Polecane

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuje Dowiedz się więcej

Privacy & Cookies Policy