Pracodawcy zatrudniających młodocianych pracowników

przez Alicja

Do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przepisy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2020 roku dotyczące tzw. „Tarczy Antykryzysowej” nie zmieniły regulacji ujętych w Kodeksie Pracy, co oznacza, że nadal obowiązują kodeksowe unormowania w zakresie rozwiązywania umów o pracę. Wobec pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i przyuczenia do wykonywania określonej pracy przy rozwiązywaniu umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony, z uwzględnieniem treści przepisu szczególnego, tj. art. 196 Kodeksu Pracy. Stanowi on, że:

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Terminy te mają również zastosowanie do umów o przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Wypowiedzenie wręcza się na koniec miesiąca, a bieg terminów wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca po dokonaniu wypowiedzenia. 

Oczywiście dopuszczalna jest również inna forma rozwiązania umowy z młodocianym pracownikiem przewidziana w art. 30 § 1 Kodeksu Pracy, tj. rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika młodocianego głownie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. (art. 52 Kodeksu Pracy).

Rozwiązanie umów na mocy porozumienia stron może nastąpić gdy obie strony umowy, tj. pracodawca i młodociany pracownik akceptują taki sposób rozwiązania umowy widząc w nim obopólne korzyści. Forma ta nie może być jednak nadużywana przez pracodawcę poprzez przymus i stosowanie nacisku wobec młodocianego pracownika, by uległ i zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Polecane

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuje Dowiedz się więcej

Privacy & Cookies Policy